به پرسشنامه مدیکال برندینگ ویژه مخاطبان خودتان خوش‌آمدید

مهمترین مشکل شما در مواجهه با پزشکان در طول درمان چیست؟
آیا در طول درمان به صورت کامل اطلاعات اولیه نسبت به مصرف دارو را دریافت می کنید؟
آیا همیشه بعد از تجویز و دریافت دارو از داروخانه اطلاعات کافی نسبت به عوارض دارو را دریافت می کنید؟
آیا بعد از بروز مشکل برای بیمارتان به راحتی دسترسی به پزشک برای دریافت مشاوره را دارید؟
معمولا پزشک مورد نظر خود را از چه طریقی پیدا می‌کنید؟
معمولاً تایید صلاحیت پزشک مورد نظر خود را از چه طریقی تشخیص می‌دهید؟
از چه طریقی به پزشکی مورد نظر خود دسترسی پیدا می کنید؟
آیا معمولاً از رفتار و نوع برخورد پزشکی و کادر پزشکی در یک مجموعه درمانی رضایت دارید؟
آیا به عواملی غیر از قدرت تشخیص و درمان پزشک نیز اهمیت می دهید؟از جمله طراحی و دیزاین مطب و نوع برخورد پزشکان و کادر درمانی